Huisregels

Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen je de huisregels te lezen en na te leven. De Loods kan eventueel aanvullende huisregels stellen. Informatie hierover is bij het personeel verkrijgbaar. Bij betreding van De Loods ga je akkoord met de volgende huisregels:

 1. Onder de leeftijd van 18 jaar wordt geen alcohol gedronken en geschonken. Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar wordt bestraft met ontzegging.
 2. Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren met een originele ID. Het personeel kan hierom vragen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, kan de toegang worden ontzegd.
 3. Ter bescherming van eigen of andermans veiligheid kunnen bezoekers verplicht worden zich te laten visiteren/detecteren. Indien hieraan door bezoekers geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang geweigerd.
 4. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van drank of drugs zal de toegang ontzegd worden.
 5. Entree betalen – indien van toepassing – is verplicht. Bezoekers die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken of in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, wordt de toegang – mogelijk voor langere tijd – ontzegd.
 6. Het is verboden zich hinderlijk of agressief op te stellen in of rond De Loods. Geweld, in welke vorm dan ook (fysiek en/of verbaal), wordt niet getolereerd. Agressie en geweld is op geen enkele manier toegestaan. De politie wordt hierbij altijd ingeschakeld.
 7. Racisme en discriminatie zijn verboden.
 8. Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 9. Indien het binnen te druk is of op grond van de kaartverkoop of een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, kan bezoekers de toegang worden geweigerd.
 10. De Loods is rookvrij (m.u.v. de rookruimte).
 11. De Loods (Facet Ridderkerk) is niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen, tassen e.d. Schade aan gebouw of materialen wordt verhaald op de veroorzaker. Bij vernieling of diefstal wordt de politie ingeschakeld en zal de schade worden verhaald.
 12. Aanwijzingen van personeel, al dan niet opgenomen in de huisregels, dienen altijd te worden opgevolgd. Beledigen van personeel wordt niet getolereerd.
 13. Bij evenementen op zaterdag is het niet toegestaan trainingspakken, voetbalshirts, petten of mutsen te dragen. Gezichtsbedekkende kleding is ten alle tijden verboden. Bezoekers die dit toch dragen kunnen de toegang worden ontzegd.
 14. Op straffe van inbeslagname en/of ontzegging is het verboden om de volgende zaken mee te nemen: etenswaren, dranken, glaswerk/blik/plastic flessen, drugs, wapens en scherpe voorwerpen in welke vorm dan ook.

In alle gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist de directie van Facet Ridderkerk. Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier geldende huisregels (exemplaar verkrijgbaar bij beheerder). Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.